Kvalitets- och miljöarbete

Vi på Nordic PM förvaltar fastigheter som om det vore våra egna. Genom vår filosofi att alltid vara närvarande ser vi till att dialogen med hyresgästerna är levande. Detta leder till att vi fångar upp förändringar och nya behov i fastighetsbeståndet i ett tidigt skede. Vårt förvaltningsarbete och de tjänster vi erbjuder våra kunder skall ta hänsyn till fastigheternas driftnetto och kassaflöde, en god inomhusmiljö och den gemensamma yttre miljön.

Detta uppnås genom:

 • Driftoptimering, driftstatistik och energibesparing
 • Uppföljning av myndighetskrav
 • Klara rutiner med uppföljning och rapportering
 • Tydliga mål och policies

Hög kvalitet uppnår vi genom att finnas närvarande i de fastigheter som vi förvaltar. Miljöfrågor är en självklar och daglig del av vår verksamhet då vi ständigt letar efter nya och bättre lösningar. Vi hjälper bland annat våra kunder att optimera energianvändningen och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av material. Vi följer aktivt aktuell forskning kring miljöfrågor för att kunna vara med och bidra till och påverka en hållbar miljöutveckling för den egna branschen.

Företagsledningen är ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningen fastställer och följer upp policies och uppsatta mål samt utser en kvalitets- och miljöansvarig.  Ledningens genomgång av verksamhetsledningssystemet sker halvårsvis, eller vid behov, under protokollförda möten.

 

KVALITETSPOLICY

Nordic PM ska uppfylla och överträffa kundens förväntningar genom att skapa rätt förutsättningar i verksamheten. Vi strävar efter ständiga förbättringar som skall skapa mervärde för våra kunder.

Detta uppnår vi genom att:

 • Ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens. Varje medarbetare har ett personligt ansvar för kvalitet, hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
 • Följa upp, värdera och förbättra verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål.
 • Uppfylla gällande lagar, förordningar och myndighetsbeslut, samt avtalade villkor och gjorda överenskommelser.
 • Ständigt sträva efter att förbättra system, processer, produkter och tjänster.
 • Skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, personal och hyresgäster.

 

MILJÖPOLICY

För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras har en miljöpolicy tagits fram. Utifrån policyn skapar vi förutsättningar och riktlinjer i vårt dagliga miljöarbete.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Utföra miljöutredning där vi identifierar hur de olika delarna av vår verksamhet påverkar miljön och uppsatta miljömål.
 • Inspirera våra kunder och samarbetspartners till att hitta synergilösningar som minskar belastningen på miljön.
 • Motivera, informera och höja medarbetarnas kompetens i miljöfrågor så att arbetsuppgiften utförs på ett för miljön så säkert sätt som möjligt.
 • Genomföra intern revision av vårt eget arbete för att säkerställa att vi arbetar på bästa sätt.
 • Följa upp och protokollföra att vi efterlever gällande tillämplig miljölagslagstiftning, förordningar och aktuella myndighetsföreskrifter.
 • Erbjuda hyresgästerna gröna hyresavtal enligt Fastighetsägarnas avtalsmall.

Bland våra mål med förvaltningsarbetet är att höja fastigheternas driftnetto och sänka energikostnaderna. Detta kan genomföras genom allt från att använda energibesparande glödlampor och laga droppande varmvattenkranar, till att byta ut hela värmesystem eller att ta fram investerings- och åtgärdsförslag för vilka insatser som bör genomföras för att uppnå en energi- och miljömässigt optimal drift.  Vi utför miljöutredning för fastigheterna och identifierar hur de olika delarna av vår verksamhet påverkar miljön. Dessa miljöaspekter värderas och fastställs. Eftersom både vi och våra uppdragsgivare påverkas av våra leverantörers och underentreprenörers miljöarbete ställer vi höga krav på såväl leverantörer som underentreprenörer vid inköp och samarbete.

Vi utför regelbunden egenkontroll på vårt arbete för att säkerställa att vi arbetar på bästa sätt. Interna revisioner genomförs och godkänns av kvalitets- och miljöansvarig. Vid ledningens genomgång följer vi upp och protokollför att vi efterlever gällande lagar och förordningar; miljöförfattningar ur svensk lagsamling; aktuella myndighetsföreskrifter och arbetsmiljölagen.

Vi ser även till att samtliga krav och lagar följs för exempelvis brandskydd, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), energideklaration, hissar, tillgänglighetskrav, god inomhusmiljö.

 

ARBETSMILJÖPOLICY

En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för en bra verksamhet. Det gäller inte enbart den fysiska arbetsmiljön, utan också balansen mellan arbetsuppgifter och möjligheterna att utföra dessa. En god arbetsmiljö innefattar sociala och psykologiska aspekter av arbetet. Möjligheten att uppleva att man gör ett bra arbete, möjligheter till inflytande, delaktighet, personlig och professionell utveckling är något som präglar vårt arbete. Genom engagemang och motivation vill vi uppnå tillfredställelse i arbetet och goda resultat.

Detta uppnår vi genom att:

 • Regelbundet gå igenom verksamheten och bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall.
 • Ha rutiner för att löpande ta upp arbetsmiljöfrågor med samtliga medarbetare.
 • Genomföra kontroller, utredningar och åtgärder av arbetsmiljön för vår verksamhet.

Tillsammans med våra medarbetare görs årligen genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Detta sker oftare om allvarlig olycka eller tillbud har inträffat eller om företaget omorganiserar, flyttar eller vid liknande förändringar. Genomgång av arbetsmiljön ska ske genom riskanalys/skyddsrond på vår arbetsplats och i fastigheterna.