Tjänster

Nordic PM:s affärsidé bygger på att tillhandahålla kvalificerade och kundanpassade tjänster till våra uppdragsgivare i fastighetsbranschen. Vår verksamhet är i huvudsak uppdelad i de fyra affärsområdena Fastighetsförvaltning, Lokaluthyrning, Fastighetsutveckling samt Fastighetstransaktioner och analys.

Vi kan såväl ta helhetsansvar för ett fastighetsbestånd, som att gå in och stötta med punktinsatser i en kunds befintliga organisation. Vi åtar oss gärna kortare uppdrag, där fastighetsägarna kan testa oss för att se vad vi kan göra för dem. Ett mindre pilotprojekt ger utmärkta möjligheter till att se hur vi arbetar, och kan bli en början på ett fruktsamt och långsiktigt samarbete.

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Vi levererar hög och prisvärd kvalitet. Tack vare lång erfarenhet ur ett fastighetsägarperspektiv vet vi vad som krävs för att allt skall fungera inom fastighetsförvaltning. Från marknadsmässiga hyror och god ekonomisk kontroll över fastighetsbeståndet, till väl fungerande verksamhetsanpassade lokaler och nöjda hyresgäster.

LOKALUTHYRNING
Vår uthyrningsorganisation är väl organiserad och vår långa erfarenhet av fastighetsägande och förvaltning, i kombination med ett stort nätverk är en stor tillgång i vårt arbete med uthyrning. Vi anser att det bästa sättet att hyra ut lokaler är genom att ha medarbetare som har kompetens inom uthyrning och marknadsföring såväl som fastighetsförvaltning.

FASTIGHETSUTVECKLING
Likaså är vi väl rustade att möta de utmaningar som alla former av fastighetsutveckling innebär, från hyresgästanpassningar av enskilda lokaler och utveckling av restauranger till förändring av fastigheters inriktning och gestaltning samt förädling av hela fastighetsbestånd.

FASTIGHETSTRANSAKTIONER OCH ANALYS
Vi har även de rätta metoderna och kunnandet för att vara stöd till fastighetsägarna vid försäljningsuppdrag, där vi kan svara för hela försäljningsprocessen från initial analys av fastigheten och dess marknadsförutsättningar, till upprättande av prospekt och marknadsföring, samt avslut av affären och tillträde sedan överenskommelse nåtts med köparen.

 

Välkommen att kontakta mig för mer information

Bild på Joakim Orthén

Joakim Orthén

VD

Tel: 070-2540601

E-post